ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Όφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, προσφώνηση Οικουμενικού Πατριάρχου-ευχαριστήρια αντιφώνηση

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις κατά τά εἰωθότα, ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2016. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, τ. Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων, ὅν προσεφώνησε διά ἐπαινετικῶν λόγων διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό ἱερόν ἀναλόγιον καί τήν Κοινοτικήν ζωήν τῆς Ὁμογενείας, τοῦ νέου Ἄρχοντος ἀντιφωνήσαντος δι᾿ ἀναφορᾶς εἰς τήν μετά τῆς Μ. Ἐκκλησίας σύνδεσίν του ἐκ τῶν μαθητικῶν του χρόνων, καί ὑποβαλόντος τάς εὐχαριστίας του διά τήν γενομένην τιμητικήν διάκρισιν. 
Ἐν συνεχείᾳ κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ Νέῳ Ἔτει, καί ἀναφερθέντος μεταξύ ἄλλων καί εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ χρόνου, ὡς καί εἰς γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό λῆξαν ἔτος.31/12/2015,  Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, Φανάρι, μετά τον Εσπερινό της εορτής  της Περιτομής του Ιησού Χριστού και του Αγίου Βασιλείου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσεφώνησε τον νέο Άρχοντα Ιερομνήμονα  Αντώνιο Χατζόπουλο. 
 Εντιμολογιώτατε και Μουσικολογιώτατε Άρχων,
Με χαράν σας εντάσσομεν εις την χορείαν των Αρχόντων οφφικιαλίων του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου την στιγμήν αυτήν κατά την οποίαν διαβαίνομεν από εν παριππεύον έτος της xρηστότητος Κυρίου εις ένα νέον, προς το οποίον ατενίζομεν με χρηστάς ελπίδας και θερμήν προσευχήν  να αποβή έτος ειρήνης εις τον κόσμον και ευδοκίας εν ανθρώποις.  Διότι το εκπνέον έτος εσημαδεύθη από ακραία τρομοκρατικά γεγονότα, ιδιαιτέρως δε υπήρξε χρόνος ξεριζωμού και προσφυγιάς δια χιλιάδας ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων, και μάλιστα και παιδιά, έχασαν την ζωήν των εν τη προσπαθεία των να φθάσουν εις την γην της επαγγελίας.
Αγαπητέ Άρχων Ιερομνήμον,
Σε εγνωρίσαμε προ πολλών ετών εις την Χάλκην και έκτοτε παρηκολουθήσαμε την άνοδον και την εξέλιξίν σου ως θεολόγου καθηγητού και αργότερον ως σχολικού συμβούλου θεολόγων μέχρι και της συνταξιοδοτήσεώς σου,  μετά την οποίαν επέστρεψες εις την Πόλιν μας και έθεσες εαυτόν εις την διακονίαν της Εκκλησίας από του ιερού αναλογίου, εσχάτως δε και ως υπεύθυνος τακτοποιήσεως και φροντίδος των αρχείων των διαφόρων κοινοτήτων μας, τα οποία μελετώμενα και αξιοποιούμενα θα χύσουν άπλετον φως εις την ζωήν και την δράσιν της Ρωμηοσύνης εδώ εις την κοιτίδα της, εις την πόλιν των πόλεων.  Αυτό όμως το οποίον ιδιαιτέρως εκτιμώμεν εις την Εντιμολογιότητά σου είναι η σεμνότης και το εκκλησιαστικόν φρόνημα, ο σεβασμός και η ευλάβειά σου προς το ιερόν μας Κέντρον και προς τους εκπροσώπους αυτού κληρικούς.
Έσχάτως ανέλαβες και την προεδρίαν του ενταύθα Συνδέσμου των Μουσικοφίλων και πεποίθαμεν ότι και από της θέσεως ταύτης θα προσφέρης πολλά εις ανασυγκρότησιν και μεγαλυτέραν δραστηριοποίησιν του αγαπητού τούτου Σωματείου μας, με την σύμπραξιν και των εκλεκτών συναδέλφων σου  ιεροψαλτών.
Δια πάντα ταύτα απεφασίσαμεν, κατ’ιδίαν Πατριαρχικήν φιλοτιμίαν και προαίρεσιν, να σε ανυψώσωμεν εις άρχοντα οφφικιάλιον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.  Και προεκρίναμε το οφφίκιον του Άρχοντος Ιερομνήμονος, μεταξύ των καθηκόντων του οποίου εις την Βυζαντινήν εποχήν ήτο και το καθήκον του αρχειοφύλακος και της διαφυλάξεως και τηρήσεως του Κώδικος της Εκκλησίας.
Σε συγχαίρομεν διά την τιμητικήν αυτήν διάκρισιν προς το προσφιλές πρόσωπόν σου και είμεθα βέβαιοι ότι θα την τιμήσης με την περαιτέρω προσφοράν σου, το ήθος σου, την ταπεινοφροσύνην σου, την αφοσίωσίν σου προς το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον.  Άξιος!

         ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ  ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΦΦΙΚΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,  
Λίαν ευγνωμόνως απευθυνόμενος προς την Υμετέρα σεπτή και προσκυνητή κορυφή  και αισθανόμενος  ότι οι λέξεις αδυνατούν να εκφράσουν τα της ψυχής, Σας απευθύνω  τις θερμές μου ευχαριστίες για την ύψιστη αυτή τιμή προς την ασημαντότητά μου. Η αρχική έκπληξη   άμα τω ακούσματι εκ των χειλέων Σας της αποφάσεως αυτής, αφήνει τώρα την θέση της  στην συναίσθηση της υψηλής ευθύνης διακονίας του φέροντος το οφφίκιον τούτο, προς την  Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο  με γαλούχησε σε όλα τα στάδια του νεανικού μου βίου δίδοντας τα θεμελιώδη ερείσματα για την μετέπειτα εργασιακή και κοινωνική μου παρουσία. Με σπούδασε ως υπότροφό, με εμφύσησε  την  αγάπη προς το Θεό, προς τον χριστιανικό πολιτισμό, προς   την Εκκλησία του Χριστού και τις παραδόσεις του Γένους μας. Με μόρφωσε, αλλά   και  διαμόρφωσε τον εσωτερικό μου κόσμο με την αγάπη  προς την παράδοση της μητρός Εκκλησίας.  Μας χάρισε  τον Ιησούν τον  ζωής αρχηγόν  για του βίου την θάλασσαν.  Μέχρι σήμερα εις όλα τα έτη   της ζωής μου πορεύομαι  υπό την σκέπη των πτερύγων της  Μεγάλης Εκκλησίας και τα οφείλω όλα εις αυτήν.  Παναγιώτατε,  εκφράζω την αφοσίωσή μου προς το πρόσωπό Σας και προς την Εκκλησία  η οποία   με τιμά σήμερα δαψιλώς  δια των τιμίων χειρών του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου.  
Παναγιώτατε, επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένα βιώματα   που καθόρισαν και την μετέπειτα ζωή μου.  Είσθε ο πρώτος κληρικός που είχα την ευλογία και την τιμή   να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς κατά τα μαθητικά μου χρόνια στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αρχής γενομένης το έτος 1971. Ευτύχησα να Σας έχω πνευματικό και εξομολόγο  κατά τα έτη της μαθητείας μου στο Λύκειο της Σχολής. Είσθε  ο πρώτος κληρικός που προσέγγισε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητάς της Σχολής, μας κέρδισε αμέσως  με την ειλικρίνειά του, μιλούσε στις καρδιές μας. Μας ενέπνεε η πίστη Σας προς το Θεό, το οξυδερκές της σκέψης Σας, η υψηλή μόρφωσή Σας, η απεριόριστή αγάπη και η φιλία Σας, το χιούμορ Σας και το ενδιαφέρον  Σας για το μέλλον μας. Για τον καθένα μας ξεχωριστά νοιαζόσασταν, σεβόμενος πάντοτε τις προσωπικές επιλογές και  διαβλέποντας μάλιστα την πορεία ενός εκάστου, μας παροτρύνατε για αντίστοιχες σπουδές. Και επιπροσθέτως  βοηθούσατε  με υποτροφίες και όσους ήθελαν να  σπουδάσουν θετικές επιστήμες. Περιμέναμε κάθε μέρα μετά την λήξη των μαθημάτων στους διαδρόμους της Σχολής  τον σοφό Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο το υπόδειγμα και τον κανόνα: Θέλαμε   να διδαχτούμε   από  τον βαθύ γνώστη  της ιστορίας και της χριστιανικής ζωής και τον  πιστό προς τον Θεό κληρικό. Μας ενέπνεε η  πηγαία ευγένεια Σας, το εκκλησιαστικό φρόνημά Σας, το  ήθος Σας, η εργατικότητα Σας, οι  αρετές Σας, η φιλική Σας διάθεση, η λόγια γλώσσα Σας, και προ πάντων ο λόγος Σας, μεστός περιεχομένου και καθοριστικός για την ζωή μας. Ως γνήσιος παιδαγωγός επιδεικνύατε ειδικό ενδιαφέρον για τον καθένα από μας μιλώντας και την αντίστοιχη γλώσσα των ενδιαφερόντων  ενός εκάστου. Ακόμη και ως προς τα ψαλτικά θέματα  μου σταθήκατε αρωγός διδάσκοντάς με τις μελωδίες πολλών προσομοίων των Ακολουθιών. Αλλά και εν συνεχεία κατά τα έτη των σπουδών μου και στην πορεία της ζωής μου αποτελούσατε και αποτελείται μέχρι σήμερα αστείρευτη πηγή έμπνευσης.
Είχα   την τιμή να γνωρίσω  τους μακαριστούς γονείς Σας στην Ίμβρο στους Αγίους Θεοδώρους το έτος 1973,  και  να τύχω   της φιλοξενίας των.   Κρατώ  έκτοτε   στη μνήμη μου την φράση της ευγενεστάτης μητέρας Σας, που προφητικά προδιαγράφει την μετέπειτα μεγαλειώδη πορεία Σας: το παιδί μου  αγαπούσε πολύ την Εκκλησία , ήθελε  να τυλιχτεί στα ράσα και το έκανε.  Όντως  τιμάτε έκτοτε  το ιερό ράσο της Ορθοδοξίας ως σεπτή Κορυφή  αυτής, ως  Οικουμενικός Πατριάρχης. Αιτούμαι και πάλι  υικώς και  ευγνωμόνως την ευλογία Σας,  ευχαριστώντας  Σας  θερμά Παναγιώτατε  για την ύψιστη αυτή τιμή και θέτοντας περαιτέρω τις ασθενείς μου δυνάμεις εις την διάθεσίν Σας, εις την διάθεσιν της μητρός Εκκλησίας.   Πολλά τα έτη Σας Παναγιώτατε.
Αντώνιος Χατζόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου