ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Noel Mesajı

Μετάφραση στα ελληνικά:
Υπογραμματεύς των Πατριαρχείων:διάκονος Ιωακείμ Μπίλλης 
24.12.2014
"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle içtenlikle tebrik ediyorum.
Anadolu, tarih boyunca, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların bir arada yaşadığı; ırkçılığın, ayrımcılığın, kin ve nefretin zemin bulamadığı bir coğrafya olmuştur.
Çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan herkes, en zor günlerinde bu topraklarda kendilerine korunaklı bir çatı, engin bir hoşgörü ortamı ve güvenli bir liman bulmuşlardır.
Ülkemiz bugün de, bölgesel çatışma ve istikrarsızlıkların ortasında, hangi dine, inanca, etnik kökene ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarının geleceklerinden emin olarak, barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir yerdir.
Bizler, nasıl tarih boyunca bir ve beraber yaşamışsak, gelecekte de ülkemizdeki farklılıkları bir zenginlik olarak görmeye; karşılıklı saygıyı esas alarak yarınlarımızı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.
Bu çerçevede, farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, bu bilincin güçlenmesine, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan âleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."
* * *
«Μετ’ἐγκαρδιότητος συγχαίρω τούς Χριστιανούς συμπατριώτας ἡμῶν ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ Ἀνατολία ὑπῆρξε καθ΄ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἱστορίας γεωγραφικός χῶρος, ἔνθα ἔζησαν μαζί διαφορετικαί θρησκεῖαι, ἐθνικαί ὁμάδες καί πολιτισμοί, χωρίς νά εὕρουν ἔδαφος φυλετισμός, διακρίσεις, μῖσος καί ἀπέχθεια.
Ὅσοι ἤθελον νά διασωθοῦν ἀπό συγκρούσεις, πολέμους, καταπιέσεις καί τυραννίας, εὗρον εἰς τήν περιοχήν ταύτην, κατά τά πλέον δυσχερεῖς τοιαύτας ἡμέρας, ἀσφαλῆ λιμένα, στέγην προστασίας καί περιβάλλον εὐρείας ἀνεκτικότητος.
Ἡ χώρα ἡμῶν ἀποτελεῖ καί σήμερον τόπον, ἔνθα ὅλοι οἱ πολῖται, ἀδιακρίτως ἐθνικῆς καταγωγῆς, θρησκευτικῶν πεποιθήσεων ἤ δογματικῶν ἐπιλογῶν, ζοῦν ἐν εἰρήνῃ καί γαλήνῃ, ἀσφαλεῖς ὄντες διά τό μέλλον αὐτῶν, ἐν μέσῳ περιφερειακῶν συγκρούσεων καί κλίματος ἀσταθείας ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ.
Ὅπως ἀκριβῶς κατά τό διάβα τῆς ἱστορίας ἐζήσαμε μαζί καί ἐν ἀδιασπάστῳ ἑνότητι, οὕτω καί κατ’αὐτάς θά συνεχίσωμεν νά οἰκοδομῶμεν μαζί τό αὔριον ἡμῶν ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, ἀξιολογοῦντες τήν ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν διαφορετικότητα ὡς πλοῦτον αὐτῆς.
Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ εὔχομαι ὅπως αἱ κατ’αὐτάς ἐπιτελούμεναι ὑπό τῶν ἀνηκόντων εἰς διαφόρους Ἐκκλησίας, δόγματα καί παραδόσεις Χριστιανῶν πολιτῶν ἡμῶν, ἑορταί τῶν Χριστουγέννων ἀποτελέσουν ἀφορμήν διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἀνωτέρω συνειδήσεως, τοῦ κλίματος συνοχῆς καί ἀνεκτικότητος.
Μέ τάς προεκτεθείσας σκέψεις καί τά ὡς ἄνω αἰσθήματα συγχαίρω ἐν πρώτοις τούς Χριστιανούς πολῖτας ἡμῶν, καθώς καί σύμπαντα τόν Χριστιανικόν κόσμον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, εὐχόμενος αὐτοῖς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου