ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Noel Bayramı

Noel Bayramı

Sayın Başbakanımızın Noel Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj aşağıdadır:

“Bu topraklarda asırlar boyunca farklı inanç grupları özel günlerini ve bayramlarını beraberce kutlamışlar, coşku ve mutluluklarını paylaşmışlardır. Toplum hayatını güzelleştiren, insanlarımızı birbiriyle kaynaştıran bu geleneklerin bundan sonra da aynı coşkuyla yaşanması en büyük temennimizdir.
Asırlar boyunca olduğu gibi bugün de bizler farklılıkları ülkemizin çok değerli zenginlikleri olarak görüyor ve bir arada dostça yaşamanın toplumsal hayatımıza kattığı renkliliği geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı güzellikte yaşamak istiyoruz.
Barışın, dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün yurdu olmuş bu topraklarda birçok medeniyetin izleri halen canlıdır. Tarihimize, kültürümüze, kimliğimize kendi rengini katan bütün inanç grupları gibi Hristiyan vatandaşlarımız da sosyal dokumuzun önemli bir parçasıdır.
Bu duygularla hem Hristiyan vatandaşlarımızın, hem de Hristiyan âleminin Noel Yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum.”
* * *
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατωτέρω παρατίθεται τό μήνυμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων:

Πληθυσμιακαί ὁμάδες διαφορετικῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων ἀπό αἰώνων ἑορτάζουν ἀπό κοινοῦ ἐπί τῶν ἐδαφῶν τούτων τάς θρησκευτικάς αὐτῶν ἑορτάς καί τάς σημαντικάς ἡμέρας των, ἐπιμεριζόμενοι μεταξύ των τήν χαράν καί τήν συγκίνησίν των. μεγαλυτέρα εὐχή ἡμῶν εἶναι ὅπως συνεχίζωνται καί ἐν τοῖς ἐφεξῆς διά τῆς αὐτῆς ζέσεως αἱ παραδόσεις αὗται, αἱ ὁποῖαι καλλύνουν τήν κοινωνικήν ζωήν καί φέρουν τούς ἀνθρώπους πλησιέστερον.
Ὡς συνέβη κατά τό διάβα τῶν αἰώνων, οὕτω καί σήμερον ἡμεῖς θεωρῶμεν τάς ἀνωτέρω διαφορετικότητας ὡς πολύτιμον πλοῦτον τῆς χώρας ἡμῶν. Ὡς συνέβαινε κατά τό παρελθόν, ὅτε συμβίωσις ἐντός φιλικοῦ κλίματος προσέδιδεν ἰδιαίτερον χρῶμα εἰς τήν κοινωνικήν ζωήν, οὕτω καί εἰς τό μέλλον ἐπιθυμοῦμε τήν βίωσιν τῆς αὐτῆς χάριτος.
Παραμένουν ζωηρά εἰσέτι τά ἴχνη πολλῶν πολιτισμῶν, ἀναπτυχθέντων ἐπί τῶν ἐδαφῶν τούτων, τά ὁποῖα ἀπετέλεσαν ἑστίαν εἰρήνης, φιλίας, ἀδελφωσύνης καί ἀνεκτικότητος. Οἱ Χριστιανοί ἀποτελοῦν σπουδαῖον κύτταρον τοῦ κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ ἡμῶν, ὡς συμβαίνει ἄλλως τε ἀναφορικῶς πρός πάσας τάς θρησκευτικάς ὁμάδας, ἑκάστη τῶν ὁποίων προσθέτει τό ἰδικόν της χρῶμα εἰς τήν ταυτότητα, τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισμόν ἡμῶν.

Ἐμφορούμενος ὑπό τῶν ἀνωτέρω αἰσθημάτων συγχαίρω τόσον τούς Χριστιανούς συμπατριώτας ἡμῶν ὅσον καί σύμπαντα τόν Χριστιανικόν κόσμον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου