ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τετάρτη 6‐8 μ.μ., Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης,
Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου
Υπεύθυνη ενότητας: Άννα Αναστασιάδη­Συμεωνίδη
Ομότιμη καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ.

Βασικός στόχος της ενότητας είναι  οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν χρή‐
σιμες βασικές  γνώσεις  για την ελληνική  γλώσσα, απαλλαγμένες από μύθους
και  στερεότυπα,  καθώς  ο  έγκυρος  λόγος  των  εισηγΠροβολή ιστολογίουητών  αποτελεί  εγγύηση
για το περιεχόμενο των εισηγήσεων για τη γλώσσα μας, ένα θέμα πάντα επί‐
καιρο.
Στο πλαίσιο της ιστορικής γλωσσολογίας εξετάζονται ζητήματα ιδοευρωπαϊ‐
κής γλωσσολογίας (εισήγηση 1), θέματα που αφορούν την ετυμολογία (εισή‐
γηση 2), τη γλωσσική αλλαγή με κύριο παράδειγμα την αλλαγή των εγκλίσε‐
ων (εισήγηση 3) αλλά και την αλλαγή στο λεξιλόγιο με τη μορφή νεολογισμών
(εισήγηση 7).
Στη συνέχεια εξετάζονται γλωσσικά θέματα υπό το πρίσμα δύο διακλαδικών
εκδοχών  της  γλωσσολογίας  και  ειδικότερα  της  ψυχογλωσσολογίας  και  της
κοινωνιογλωσσολογίας. Σε σχέση με την ψυχογλωσσολογία, έμφαση θα δοθεί
στη σχέση γλώσσας και εγκεφάλου (εισήγηση 4), στις γλωσσικές διαταραχές
(εισήγηση 5), καθώς και στη σχέση συναισθήματος και αποτύπωσής του στη
γλώσσα (εισήγηση 6), ενώ σε σχέση με την κοινωνιογλωσσολογία έμφαση θα
δοθεί  στη  διγλωσσία  γενικά  (εισήγηση  8)  και  ειδικά  στην  ελληνόφωνη  δια‐
σπορά  (εισήγηση  9)  καθώς  και  στην  κοινωνιογλωσσική  ποικιλότητα (εισή‐
γηση 10).
Τέλος στο πλαίσιο της θεωρητικής γλωσσολογίας εξετάζονται ορισμένα δομι‐
κά στοιχεία της νέας ελληνικής (μορφολογία) (εισήγηση 11) και στο πλαίσιο
της υπολογιστικής γλωσσολογίας παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν
από  τη  χρήση  των  σωμάτων  κειμένων  στην  περιγραφή,  ερμηνεία  και  διδα‐
σκαλία της νέας ελληνικής (εισήγηση 12).
   α/α Ημερομηνία  Ομιλητής­ομιλήτρια  Θέμα
1  5/11/2014  Γιώργος Γιαννάκης  Η ποιητική παράδοση των Ινδο‐
καθ. Α.Π.Θ.  ευρωπαίων
2  12/11/2014  Γιώργος Γιαννάκης
καθ. Α.Π.Θ.
Η ετυμολογία στη θεωρία και
στην πράξη
Εκφάνσεις της γλωσσικής αλλα‐
γής: π ς της
3  19/11/2014   Κατερίνα Χατζοπούλου
δρ. γλωσσολογίας  πού πήγαν οι εγκλίσεις
της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας;
4  26/11/2014  Μαρία Ζαφρανά
ομ. καθ. Α.Π.Θ.
Εγκέφαλος και γλώσσα: Νευρω‐
νική οργάνωση του εγκεφάλου
και «περίοδος ειδικής ευαισθη‐
σίας» για την κατάκτηση της
γλώσσας, μητρικής και ξένης
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:
Μια νευροαναπτυξιακή γλωσσι‐
5  3/12/2014  Σταυρούλα Σταυρακάκη
επ. καθ. Α.Π.Θ.
κή διαταραχή
6  10/12/2014  Μαρία Θεοδ ροπού ω λου
επ. καθ. Α.Π.Θ.
Γλώσσα και συναίσθημα
7  17/12/2014  Άννα Αναστασιάδη­
Συμεωνίδη
ομ. καθ. Α.Π.Θ.
Οι νεολογισμοί: ευχή ή κατάρα
για την ελληνική γλώσσα;
8  7/1/2015  Δέσποινα Παπαδοπούλου επ.
καθ. Α.Π.Θ.
Μεγαλώνοντας με δύο γλώσσες:
προνόμια και προκλήσεις
Η ελληνική γλώσσα στην επαφή
της με τις άλλες γλώσσες. Παρα‐
δείγματα από την ελληνόφωνη
9  14/1/2015  Ρούλα Τσοκαλίδου
αν. καθ. Α.Π.Θ.
διασπορά
10  21/1/2015  Μαριάνθη  σιλιπάκ Τ ου
ομ. καθ. Α.Π.Θ.
Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα:
άτομο & κοινότητα
Κατασκευαστικά στοιχεία της
νέας ελληνικής
11  28/1/2015  Άννα Αναστασιάδη­
Συμεωνίδη
ομ. καθ. Α.Π.Θ.
12  4/2/2015  Αλέξανδρος Τάντος
λέκτορας Α.Π.Θ.
Σώματα Κειμένων για την ελλη‐
νική γλώσσαΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Π ΗΜΙΟΥ  ΑΝΕΠΙΣΤ
λένη  Χοντολίδου,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια,  Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδα‐
γικής Α.Π.Θ. (συντονισμός έργου), Πρόεδρος
Ε
γω
Μέλη
Στέλ Α ιος  νδρέου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Βενετία Αποστολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
και  Λογοτεχνικής  Εκπαίδευσης,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαί‐
δευσης Α.Π.Θ.
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας‐Κλινικής Ανοσολογίας, Τμή‐
μα Ιατρικής Α.Π.Θ.  
Γιώργος  Ζωγραφίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσο‐
φίας & Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκη‐
σης κα  περιβάλ‐
λοντος
ι Αυτοδιοίκησης, Εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο
Σάσα Λαδά, Καθηγήτρια
Μαίρ θηγήτρια Νε
Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
η Μικέ, Κα οελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Μαρία  Τσαντσάνογλου,  Ιστορικός  Τέχνης,  Διευθύντρια  Κρατικού  Μουσείου
Σύγχρονης  Τέχνης,  Διδάσκουσα Πολιτισμικής  Ιστορίας &  Τέχνης ΝΑ Ευ‐
ρώπης, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου ών, Πανεπ δ ι‐
στήμιο Μακεδονίας
Φωτεινή  Τσιμπιρίδου
γ τήμ
,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Κοινωνικής  Ανθρωπολο‐
ίας, Πανεπισ ιο Μακεδονίας
αρίτων  Χιντήρογλου, Καθηγητής Βιολογίας, Κοσμήτωρ  της  Σχολής Θετικών
Επιστημών
Χ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Κ. Καραμανλή 38β
2310 841962, 2310 840295
www.thessaloniki.gr
http://heimerinodimos14‐15.blogsp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου