ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις


- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 
Κατ᾽ αὐτήν ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἰακώβου Rindlisbasher, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς τῆς Ἑλλάδος Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχος κ. Δημήτριος Μπαντιᾶς, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἄλλοι ἐπίσημοι, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, ἀπόφοιτοι τοῦ ἔτους 1963 τοῦ Ζωγραφείου, ὁ πατήρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Πέτρος καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδων Χατζηαναστασίου ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀπηύθυνε πατρικάς νουθεσίας πρός τόν νέον Κληρικόν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ. 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεχώρησε σήμερον, Πέμπτην, 21ην τρ. μ. Νοεμβρίου, ἀεροπορικῶς εἰς Βιέννην προκειμένου νά συμμετάσχῃ ὡς ὁμιλητής εἰς τάς ἐργασίας τῆς Παγκοσμίου Διασκέψεως τῶν Θρησκειῶν διά τήν εἰρήνην (World Conference of Religions for Peace), ὡς καί νά προστῇ τῶν ἑορτασμῶν τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας. 
Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς καί ὁ ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολος Σπανίδης, ἐνῷ εἰς τήν Βιέννην θά προστεθῇ εἰς τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐπιστρέφει δέ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 24ης τρ. μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ἰερολ. Διάκονον κ. Στέφανον Thoma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον νῦν ἐν Γερμανίᾳ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου