ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ´, καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, νέου Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, ὡς κατ’ἔτος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. M. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. 
Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία ὡδηγήθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον The Marmara, ἔνθα καί κατέλυσε καί ἐν συνεχείᾳ προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα. 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, παρακαθήσας ἐν συνεχείᾳ εἰς τό παρατεθέν Πατριαρχικόν ἄριστον. 
Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεργάται αὐτοῦ, ἀπεδόθησαν δέ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Rosen Plevneliev, Προέδρος τῆς Βουλγαρίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Rosen Plevneliev, Προέδρος τῆς Βουλγαρίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε λίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν, διαρκείας μιᾶς ὥρας, μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Sergei Ignatov, Ὑπουργός Παιδείας, Vecdi Raşidov, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Ivan Naydenov, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί Krassimir Tuleçki, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Tzvetlin Yovchev, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ἐξοχωτάτου, καί ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη, ἐνῷ πρό τῆς συναντήσεως, καθ’ἥν παρευρέθη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
Μετά τήν ἀνταλλαγήν δώρων μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, ἐπηκολούθησαν δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, κατά τάς ὁποίας ὁ μέν Παναγιώτατος ἐξῇρε τήν θέσιν τῆς Βουλγαρίας ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁ δέ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑνότητος τοῦ Βουλγαρικοῦ ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς Πατριαρχικῆς ἐκλογῆς. 
Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου